Как да излагате в галерията

Изпратете ни на имейл или от формата по-долу портфолио с информация за Вас, което трябва да съдържа:

  1. снимки на минимум 5 Ваши работи / файловете да бъдат във формат и с размер JPG не повече от 2 MB /
  2. опис с названието, техниката, размерите и евентуално предлагана цена
  3. Ваша биография
  4. кратко писмо с информация за Вас и Вашите цели


Код за сигурност( Капча )
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз