Автори

Мария Николова

Мария Николова

Мария Николова е родена в София. Завършва Националната Художествена Академия през 1997 г., специалност „Дизайн на детската среда“. Живее и работи в София. Развива творческите си търсения в областта на живописта, рекламата и илюстрацията.

Творби

  • Страница 2 от 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз