• slide01
  • slider03
  • slider02

НОВИ ИЗЛОЖБИ

ИЗБРАНО ОТ ГАЛЕРИЯТА

Госпожа Земя и Госпожа Вода

Госпожа Земя и Госпожа Вода

Альона Петришка

Госпожа Поликсена е винаги заета

Госпожа Поликсена е винаги заета

Альона Петришка

Госпожа Ева

Госпожа Ева

Альона Петришка

Госпожа Ангелина

Госпожа Ангелина

Альона Петришка

Госпожа Слънце

Госпожа Слънце

Альона Петришка

Господин Кралят

Господин Кралят

Альона Петришка

Госпожа Кралицата и нейните дами

Госпожа Кралицата и нейните дами

Альона Петришка

Госпожа Ден

Госпожа Ден

Альона Петришка

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз